Sommarmöte 2022

Datum: 18 juni, 2022
Tid: 11:00
Plats: Föreningshuset

Dagordning Sommarmöte

  1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett i behörig ordning
  2. Fastställande av dagordning och röstlängd
  3. Val av mötesordförande
  4. Val av protokollförare
  5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
  6. Ev bordlagda frågor
  7. Övriga frågor
  8. Avslutning