Stadgar / arrendeavtal

Normalstadgar för föreningar anslutna till föreningen Stockholms koloniträdgårdar (SK)

Stadgarna godkända av Stockholms Stad år 2001.

Stadgar för ………………………………………………. antagna på ordinarie

årsmöte den ……………………………………………………………………

§ l. Föreningens namn och uppgift

1.1. Föreningen ………………………………………………………………… är en ideell allmännyttig förening som har till uppgift

att ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar av Stockholms Stad och av de anläggningar föreningen och dess medlemmar brukar, oavsett om de ägs av föreningen eller Staden

att upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att  brukas av dem som koloniträdgårdar, samt att verka för ökat samarbete mellan medlemmarna och ökat intresse för  koloniträdgårdsrörelsen.

1.2. Föreningen är ansluten till SK och till dess huvudorganisation Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar. Föreningen skall arbeta enligt dessa organisationers målsättning och stadgar.

1.3. Det åligger föreningen att följa lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter.

§ 2. Medlemmar

2.1. Till medlem i föreningen kan den antagas som är myndig, mantalsskriven inom Stor-Stockholm och inte har arrende- eller nyttjanderätt till annan koloni- eller fritidsträdgård.

2.2. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen på av FSSK fastställt  formulär. Styrelsen avgör om medlemskap skall beviljas. Som ägare till koloni- stuga kan flera personer registreras dock ska endast en person antagas som medlem. Vid dödsbo ska styrelsen underrättas om vem som ansvarar för döds- boet och vara ansvarig inför styrelsen.

2.3. Medlems brukanderätt till kolonilott grundas uteslutande på det skriftliga avtal som upprättats mellan föreningen och medlemmen.

2.4. Om villkoren för medlemskap i § 2.1 och § 2.2 uppfylles kan arvinge till avliden medlem överta dennes kolonilott. Motsvarande gäller vid eventuell bodelning.

2.5. Medlem kan uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelsen {a och b) och efter förslag från styrelsen av årsmötet (c)

om medlemmen inte har erlagt fastställda avgifter senast en månad efter förfallodagen

om medlemmen bryter mot bestämmelserna i medlemsavtalet och arrendeavtalet tecknat med Staden.

om medlemmen motarbetar föreningens syfte, försvårar föreningens och styrelsens arbete eller i övrigt inte följer föreningens stadgar eller av för- eningen utfärdade föreskrifter.

Om det föreligger anledning till uteslutning enligt punkt b eller c ska styrelsen varna medlemmen skriftligen. Om medlemmen inte har påbörjat  rättelsen senast 14 dagar efter det att han fått del av varningen skall styrelsen vad det gäller förseelse enligt punkt b besluta om uteslutning och vid tillämpning av punkt c överlämna frågan till årsmötet för beslut.

Medlem som har uteslutits ur föreningen förlorar sin arrenderätt och har inte rätt att återfå någon del av de avgifter som han erlagt till föreningen eller rätt till andel i föreningens tillgångar.

2.6. Medlem är skyldig

att erlägga inträdesavgift, årsavgift, arrendeavgift, extra uttaxering eller  annan avgift enligt föreningsmötets beslut och styrelsens anvisningar, att noga vårda och sköta den lott som upplåtits till medlemmen, att följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter samt de villkor och rikt- linjer som utfärdas av Staden, samt

att delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar och i tillsynen och vården av den mark och egendom som föreningen ar- renderar eller i övrigt disponerar.

§ 3. Avgifter

3.1. Årsmötet eller extra årsmöte fastställer inträdesavgift, årsavgift, arrende- avgift eller övriga avgifter.

3.2. Föreningsmöte som utlysts enligt dessa stadgar kan besluta om extra ut- taxering om sådan erfordras för föreningens verksamhet.

§ 4. Föreningsmöte

4.1. Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Varje medlem äger rätt att delta i föreningsmöte och har där en röst. Medlem kan uppdra åt annan myndig familjemedlem eller annan föreningsmedlem att utöva sin rösträtt genom fullmakt vid möte. Ingen medlem kan dock företräda mer än ytter- liggare en medlem vid möte. Vid samtliga föreningsmöten skall en röstlängd upprättas, vilken mötet skall godkänna. Styrelsen skall svara för att protokoll föres över mötet.

4.2. Årsmötet skall hållas årligen före…………………………månads utgång. Kallelse skall tillställas varje medlem senast sex veckor före mötet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas på mötet.

4.3. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna

2. Fastställande av röstlängd och dagordning

3. Val av ordförande att leda mötet

4. Val av protokollförare

5. Val av justerare tillika rösträknare

6. Styrelsens förvaltningsberättelse

7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balans- räkning

11. Behandling av motioner och förslag

12. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter

13. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter

14. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt § 6.1-4

15. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.1

16. Val av ledamöter i valberedningen enligt § 9

17. Övriga ärenden.

4.4. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som har angivits i kallelsen. Årsmötet kan dock med 3/4 majoritet besluta om komplettering till dagordningen. Fråga som gäller stadgeändring, avgift, föreningens likvidation, eller beslut enligt § 2.5 c måste ha angivits i kallelsen.

4.5. Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till årsmötet. Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall yttra sig över motionerna. Motioner, yttrande och förslag skall tillställas medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

4.6. Årsmötet fastställer ordningsföreskrifter för det område föreningen dis- ponerar.

4.7. Styrelsen har rätt att kalla föreningsmedlemmar till extra möte. Styrelsen skall också kalla till extra möte på begäran av revisorerna eller då minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta för visst angivet ändamål. Extra möte skall hållas inom sex veckor. Kallelse skall ske senast två veckor före extra möte.

§ 5. Omröstning

5.1. Alla frågor vid föreningsmöte avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning då stadgarna inte anger annat. På begäran kan dock val och om- röstning ske slutet.

Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid personval avgöres dock lika röstetal genom lottning.

§ 6. Styrelse

6.1. Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar. Valbar är också den som ingår i medlems hushåll eller är nära anhörig och deltar i brukandet av dennes lottdärest årsmötet godkänner valbarheten samt i övrigt uppfyller villkoren i moment 2.1. Flera från en och samma lott kan inte samtidigt ingå i styrelsen.

6.2. Styrelsen består av ordförande och kassör, vilka väljs särskilt, samt ytter- ligare det antal ledamöter som årsmötet fastställer, dock minst tre. Styrelsens ordförande är ordförande även för föreningen.

6.3. Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år, räknat från årsmöte till års- möte. Valet skall ske så att halva antalet ledamöter avgår årligen. Ordförande och kassör får inte avgå samtidigt.

6.4. För styrelsen väljs erforderligt antal suppleanter för en tid av ett år.

6.5. Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde inom 14 dagar efter års- mötet. Vid sammanträdet skall firmatecknare utses och övriga uppdrag inom styrelsen fördelas.

6.6. Protokoll över styrelsens sammanträden skall uppta deltagare i samman- trädet, behandlade ärenden och styrelsens beslut. Styrelsen avgör hur proto- kollen skall justeras.

6.7. Styrelsen skall: 
-teckna ansvarighetsförsäkring för föreningen och särskild garantiförsäkring för kassören,
-tillse att arrendeavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs och att 
-årsmötes och styrelsebeslut verkställs, 
-upprätta förteckning i turordning över sökande till medlemskap och kolonilott samt
-tillse att föreningens och av Staden arrenderad egendom sköts och underhålls samt att erforderliga medel avsattes för detta.

6.8. Styrelsen är besluts för när mer än hälften- dock minst tre- av antalet  ledamöter eller till sammanträdet kallade suppleanter är närvarande. Deltar endast tre ledamöter skall dessa vara ense för att kunna fatta beslut. Om fler än tre ledamöter deltar i sammanträdet fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrösten. Suppleant har yttrande- och förslags- rätt vid sammanträdet men rösträtt endast då han/hon ersätter ordinarie ledamot

6.9. Styrelseledamot som reserverar sig mot beslut är fri från ansvar.

§ 7. Räkenskaper och revision

7.1. Föreningens räkenskaper och förvaltning skall fortlöpande granskas av två revisorer, valda av årsmötet för en tid av ett år, räknat från årsmöte till års- möte.

För revisor skall utses minst en suppleant.

7.2. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden………………………………… Av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningar samt förvaltningsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast den ……………

7.3. Revisorerna skall avge revisionsberättelse årligen senast den…………… I berättelsen skall även anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller av- styrks.

§ 8. Föreningens medel

8.1. Överskott som har uppkommit under räkenskapsår skall, sedan från tidi- gare år balanserat underskott har täckts, tillföras föreningens kapital eller fö- ras i ny räkning enligt årsmötets beslut.

§ 9. Valberedning

9.1. Val av styrelse och revisorer samt suppleanter skall förberedas av en val- beredning med minst tre ledamöter, vid flera skall antalet vara udda, som ut- ses av årsmötet.

§ 10. Föreningens upplösning

10. l. Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra föl- jande möten varav ett årsmöte. Beslutet skall fattas med minst 3/4 majoritet vid vardera mötet. Föreningens tillgångar skall användas för att gagna kolo- niträdgårdsrörelsen inom FSSK.

§ 11. Stadgeändring

11.1. Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av årsmötet med minst

2/3 majoritet. För att stadgar och ändringar i dem skall gälla fordras Stadens godkännande samt att de inte strider mot förbundets normalstadgar. Årsmötet avgör från vilken tidpunkt ändring skall gälla.

§ 12. Tolkning av stadgarna

12.1. Tvist om tolkning av dessa stadgar skall i första hand avgöras av FSSKs styrelse i andra hand av förbundsstyrelsen och i tredje hand förbundsrådet, kvarstår tvistigheten skall frågan avgöras av en skiljenämnd på tre ledamöter. Vardera parten utser en ledamot i denna nämnd. Dessa båda ledamöter utser gemensamt den tredje ledamoten som skall vara ordförande i nämnden.

§ 13. Utträde ur FSSK och Förbundet

13.1. Föreningen skall skriftligen anmäla sitt utträde ur FSSK och Förbundet till FSSK och förbundsstyrelsen, sedan beslut därom fattats med 2/3 majoritet på två av föreningen stadgeenligt kallade föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmötet.

13.2. Till föreningsmötet där utträdesfrågan avses behandlas ska medlemmarna erhålla personlig kallelse där det av kallelsen framgår att utträdesfrågan ska tas upp. Kallelse ska även sändas till FSSK och Förbundet minst tre veckor före respektive möte. Representanter för kallad styrelse har yttrande- och för- slagsrätt på dessa möten.

13.3. Utträde beviljas om medlemsföreningen uppfyllt i § 13.1 angivna vill- kor. Uppsägningstiden är 12 månader och utträdet sker vid det årsskifte som följer närmast efter det uppsägningstiden löpt ut.

13.4. Förening som utträtt ur FSSK och förbundet har inte rätt till någon del av FSSKs eller förbundets tillgångar.