Information A – Ö

Här nedan följer information och ordningsregler som gäller inom vårt område. Ordningsreglerna är beslutade av medlemmarna på årsmöten och sommarmöten och efter det justerade och uppdaterade av föreningens styrelse.

För allas trivsel måste vi hjälpas åt och respektera de gemensamma besluten. Saknar du något vänligen kontakta styrelsen.

Adress till föreningen

Postadressen till Skrubba:
Skrubba Koloniträdgårdsförening
135 59 Tyresö

Publicerad: 2017-07-12

Adressändring

Du som medlem är själv ansvarig för att hålla dina namn, adress och e-postadresser aktuella. Det gör du genom att logga in med ditt privata användarnamn och lösenord på Skrubbas webbplats.

Aktuell information från Styrelsen skickas alltmer via e-post. Har du inte tillgång till e-post skickas information via vanlig postgång.

Lyckas du inte logga in och ändra dina uppgifter själv så gör en anmälan om detta via e-post till styrelsen@skrubba.se.

Styrelsen meddelar bland annat Koloniträdgårdsförbundet din adress så att du får tidningen Koloniträdgården.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Aktivitetsbiljetter

Aktivitetsbiljetter infördes 2018 och är ett alternativ för att bl.a. minska på föreningens hantering av kontanter.

Aktivitetsbiljetter finns i valörerna 20, 50, 100 och 200. Dessa är att likställa med kontanter och gäller för föreningens samtliga aktiviteter.

Aktivitetsbiljetter kan kvitteras ut hos ordförande, kassör och eller sekreterare. De kan även kvitteras ut under våra aktiviteter.

Publicerad: 2021-09-06

Anslagstavlor

Vid varje uthus finns en anslagstavla där föreningsmeddelanden sätts upp. Det är främst information från styrelsen samt annan information om aktiviteter som är gemensamma för oss medlemmar som tavlorna är avsedda för. Ta för vana att alltid kasta en blick på dessa så att du inte missar något.

Vid infarterna Centralvägen och Finntorpsvägen samt anslagstavlan vid Konsumtorget/Konsumtomten* kan annan information sättas upp, såsom säljes/bytes/köpes.

*Namnet kommer från att det en gång i tiden, fram till början av 1970-talet, fanns en Konsumbutik bakom parkeringsplatserna.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Arbetsdagar

Gemensamt för alla medlemmar är två städdagar/arbetsdagar per år. Dessa infaller i början på maj och i slutet på september varje år.
Vi har som medlemmar skyldighet att delta på dessa dagar. Styrelsen tillsammans med områdesansvariga kommer överens om vad som behöver göras inom respektive område. Ser du något som behöver åtgärdas? Kontakta områdesansvarig eller någon i styrelsen.

Kan du inte närvara på arbetsdagen så kontakta områdesansvarig. Det finns alltid arbete som kan utföras även när det inte är arbetsdagar.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Arrendeavtal

Arrendeavtalet som du skrivit på är en värdehandling och skall överlämnas till ny ägare vid eventuell försäljning eller överlåtelse.

Arrendeavtalet som medlemmarna har med föreningen löper i femårsperioder och gäller från 2010. Det förnyas automatiskt vart femte år. Föreningen har möjlighet att inte förlänga avtalet om medlemmen åsidosatt att följa gällande regler.

Föreningen har ett 25 årigt avtal med Stockholms stad som gäller från den 1: a oktober 2010

Publicerad: 2021-09-06

Arrende och avgifter

Två gånger om året får du medlemsaviseringar från vår kassör.

För aviseringen under våren får du inbetalningskort för halva arrendeavgiften, avgifter till Stockholms Koloniträdgårdar (SK) och Koloniträdgårdsförbundet (Förbundet) samt årsavgiften till vår förening. Avgiften ska vara föreningens konto tillhanda senast den 30 mars.

För aviseringen under hösten betalar du halva arrendeavgiften och övrigt som kan hända under året. Avgiften ska vara föreningens konto tillhanda senast den 30 september.

För sen inbetalning resulterar i en påminnelseavgift på 100 kronor plus dröjsmålsränta. Betalar inte någon medlem sina aviseringar i tid är detta skäl till uppsägning enligt avtalet.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Bad eller barnbadet

Vi har tillgång till en badvik nere vid Drevviken. Badet ligger utanför det område som föreningen arrenderar men det ligger inom vårt detaljritade område som vi är ålagda att sköta om. Här måste vi alltså samsas med andra besökare.

Vi som förening sköter om badplatsen och kan påminna besökare utifrån att ta med sig skräp och annat för att hålla badplatsen trivsam, ren och fin för oss alla.

Bad och hoppning från flotten eller berget sker på egen risk. Undersök alltid botten innan du hoppar!

Det är inte tillåtet för husdjur att bada här!

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Bilar och parkering

Se Hastighetsbegränsning, Besöksparkering och Parkeringsplatser.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Besöksparkering

Inom området finns det inga parkeringsytor för besökande. Be dina vänner och bekanta att kontakta dig inför besök för att få en tillfällig p-plats i mån av tillgänglighet.
Det är absolut inte tillåtet att parkera på koloniområdets vägar, gräsytor eller andra allmänningar. Parkeringsmöjlighet finns även inne på Strandkyrkogården.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2022-12-01

Biodling

Vid Genvägen finns en biodling som drivs av frivilliga medlemmar.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Boende

Se Medlem

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Bommar

Vid infarterna finns bommar som ska vara helt stängda och låsta under tiden 1 oktober – 30 april. Från 1 maj ska bommarna vara stängda och låsta från kl. 21:00 och från den 1 september från kl. 18:00. Det innebär att om du åker ut ur området ca kl. 18:00 eller kl. 21:00 så låser du bommen. Först ut eller in på morgonen låser upp bommen.

OBS! Vi måste alla hjälpas åt att hålla bommarna stängda och låsta!

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Boulebanan

Vid Berget bakom Handelsvägen finns en boulebana med bänkbord som vi alla har tillgång till.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Byggnationer och annat på den egna lotten

Tag alltid först kontakt med byggnadskontrollanten för gällande regler och tillstånd, om du till exempel vill bygga veranda, en bod eller förändra utseendet på din stuga. Byggnadskontrollanten kan också ge dig råd om hur bygglovsansökan till stadsbyggnadskontoret ska utformas så den blir rätt behandlad och godkänd.

Bygglovsansökan med bilagor och ritning lämnas i tre exemplar till byggnadskontrollanten som kontrollerar att ansökan håller sig inom reglerna för byggnation. Byggnadskontrollanten lämnar sedan handlingarna vidare till styrelsen som kan godkänna eller avslå ansökan. Därefter skickas ansökan med bilagor till Stadsbyggnadskontoret för beslut.

Reglerna för byggnation är beslutade av Stockholms stad.

Våra stugor får enligt arrendeavtalet vara högst 26 kvm. Höjden får vara max 3,5 m och till taklist gäller 2,2 m.

Verandan ska vara öppen (får inte vara isolerad och inte ha fasta fönster), och högst 8 kvm. Taket skall ha en egen lättare konstruktion och inte ingå som en del av stugans tak.

Bod får vara på högst 5 kvm och om den byggs ihop med stugan får den inte ha dörr in till stugan (då betraktas den som tillbyggnad).

Trädäck får vara högst 15 kvm.

Nybyggnad skall ha ett avstånd till tomtgräns på 4 meter, (dispens kan sökas) och måste ha grannars medgivande. Efter utförd byggnation kommer arbetet att kontrolleras av byggnadskontrollanten.

Skrubba som förening kom till 1950 genom att stugor flyttades från andra koloniområden till Skrubba. Under åren har en del stugor byggts om och andra har renoverats. Reglerna när det gäller byggnation och utseende för våra stugor har också ändrats under de år som Skrubba har funnits. Det går därför inte att jämföra våra stugor med varandra.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Båtklubb

Är du båtintresserad finns en båtklubb som arrangeras av medlemmarna. Genom båtklubben kan du få tillgång till en båtplats vid bryggan. Möjlighet att förvara åror eller annan utrustning till båten finns också i en gemensam bod.  Ansökan om medlemskap lämnas på skrubba.se

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Eldning

Då vi ligger inom Flatens naturreservat är enligt miljöförvaltningen all eldning förbjuden på våra tomter och inom området. Tidigare eldningsveckor gäller alltså inte längre.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Flisplats

Vi har en flisplats placerad in på Promenadvägen och förbi Flaggbergsstigen. Skarpnäcks stadsdelsnämnd hämtar vårt flisavfall för återvinning och omvandling till biokol.

OBS! Endast flisbart material får läggas där!

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Fotbollsplan

Fotbollsplanen ligger vid infarten till Centralvägen/Handelsvägen men utanför det område vi arrenderar men finns med i föreningens detaljritning.

Stadsdelen hjälper oss att klippa gräsytan.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Föreningens motorgräsklippare

Se Gräsklippare

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Föreningshuset

Tillsammans har vi som förening ett Föreningshus med festplats. Det ligger längst ner på Centralvägen vid sjön.

Var och en av oss medlemmar kan låna Föreningshuset med tillhörande festplats till en avgift per dygn som avser förbrukning av el, vatten etc.

När du lånar Föreningshuset är du ansvarig och ersättningsskyldig för eventuell skadegörelse/ åverkan samt för försvunna inventarier. Även ordningen runt festplatsen ansvarar du för.

De bord som finns inne i Föreningshuset är avsedda för inomhusbruk. Vill du/ni duka ute finns bord att använda i en av bodarna eller plastborden som står ute på verandan.

Se också de särskilda föreskrifter, som finns vid lån av Föreningshuset.

Ta kontakt med stugfogden om du vill låna Föreningshuset. Namn, adress och telefonnummer finns under Funktionärer och på anslagstavlan vid uthusen.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Föreningsuppgifter

Föreningens organisationsnummer: 802010-3688

Föreningens bankgiro: 5287-7172

Styrelsens e-post: styrelsen@skrubba.se

Föreningens e-post: skrubba@skrubba.se

Ordförandes e-post: ordforande@skrubba.se

Föreningens webbplats: skrubba.se
E-post: webb@skrubba.se

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Förråd

Föreningen har ett antal förråd, i föreningshuset och i samtliga uthus. Dessa är avsedda för föreningens gemensamma egendom. Behöver du låna något, kontakta materialförvaltaren.
Det är inte tillåtet att använda dessa förråd för personlig förvaring eftersom föreningens försäkring inte täcker detta.

Publicerad: 2021-09-06

Försäljning av kolonistuga

Se Uppsägning av medlemskap

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Gemensamma uthus

I området finns fyra uthus som innehåller toaletter, urinoar och förvaring för föreningens gemensamma inventarier. Vid varje uthus finns kärl för hushållsavfall.

Varje uthus har en ansvarig som sköter grovstädning av toalettutrymmena och som ser till att sopkärlen blir tömda.

Vi har alla ett ansvar för att dessa uthus ser trevliga ut.

I de flesta uthus finns ett litet bibliotek där du kan låna böcker för läsning eller ställa dit böcker som du tror att någon annan kan ha nöje av.

Publicerad: 2021-09-06

Grindar

Grindar får vara max en meter höga och konstruerade så att de inte öppnas ut mot vägen.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Gräsklippare

Föreningen äger några gemensamma motorgräsklippare varav en är en sittgräsklippare.

Vi i föreningen måste hjälpas åt med att klippa våra gemensamma gräsytor. Kontakta områdesansvarig om du vill hjälpa till att klippa.

Kontakta alltid vår materialförvaltare och områdesansvarig om något är trasigt eller går sönder vid användandet.

OBS! Gräsklipparna får inte användas av personer under 18 år.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Hastighetsbegränsning

Enligt ny skyltning ”Gångfartsområde” råder HÖGSTA hastighet 7/km

Vi måste alla respektera denna hastighetsbestämmelse med tanke på att vi har grusvägar där damm och sten yr när vi kör för fort.

Vi har också våra barn att tänka på! Barnen syns inte alltid runt hörnen eller vid utgångarna från våra häckar eller staket. Området är också till för dem på cyklar och utrymme för lek.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-29

Hjärtstartare

Föreningens hjärtstartare finns i b-husets toalettutrymme.
Alla toanycklar passar dit. Läs gärna igenom instruktionerna som finns vid hjärtstartaren.

Publicerad: 2021-09-06

Husdjur

Husdjur är välkomna men de ska hållas inom den egna lotten. Hundar, katter eller andra husdjur ska hållas kopplade utanför den egna tomtgränsen.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Hushållsavfall

Vid varje uthus finns behållare för hushållsavfall. Tänk på att alltid paketera dina sopor väl så att inget kan rinna ut och sprida onödig lukt för oss och andra. Se också under Matavfallskärl och Återvinningskärl.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Häckar och staket

Våra häckar och staket får inte vara högre än en meter enligt ett Årsmötes beslut. Detta främst med tanke på våra barns säkerhet som inte syns innanför höga häckar eller bakom staket. Barnen ska på ett säkert sätt kunna gå, springa och cykla inom området. Staket får inte vara täckta utan ska ha en öppen lösning.

Skrubba ingår i ”Stockholms stadsparker” och i Flatens Naturreservat. Området ska vara öppnande och välkomnade för alla oss medlemmar samt till alla våra besökare.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Kompost

Vi måste var och en sköta om vår egen kompostering. Vi har ingen gemensam kompost och det är inte tillåtet att använda våra skogsområden eller andra allmänna utrymmen som kompostplats.

Det som du själv inte kan ta hand om på tomten får du själv föra bort till någon återvinningsstation till exempel i Högdalen.

Följande återvinningscentraler Stockholm har särskilda containrar för fallfrukt:

  • Bromma
  • Lövsta
  • Östberga
  • Sätra

Containrarna står kvar fram till jul.

Adresser och mer information hittar du på svoa.se/avc

Den som bor fem kilometer från en återvinningscentral och kör bensinbil behöver lämna in minst 10 kilo fallfrukt för att klimatkompensera färden.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Latrin

Har ni egen latrin får ni buda själva.

Föreningen har ett generellt tillstånd av Stockholms stad till latrinkompostering. Som enskild medlem måste du begära och få tillstånd från Miljöförvaltningen för egen latrinkompost.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Lån av diverse utrustning

Bland annat Länspump, lövblås, högtryckstvätt och mustningsapparat finns för utlåning.

Publicerad: 2021-09-06

Matavfallskärl

Kärl för matavfall finns vid varje uthus där även avfallspåsar och påshållare finns.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Medlem

För att få äga en kolonistuga måste man vara folkbokförd samt ha en fast bostad i Stor-Stockholm. Följande kommuner ingår i Stor-Stockholm: Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö och Täby.

Det är inte tillåtet att stadigvarande bo i kolonistugan under vinterperioden 1 oktober till 1 april.

Som medlem undertecknas ett arrendeavtal som ska följas.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Medlemsrabatter

Följande företag ger rabatt mot uppvisande av medlemskortet:

Nacka Handelsträdgård, Bygma Lindalen i Tyresö.

Ytterligare rabatter, se koloniträdgårdsförbundets webbplats.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Midsommarfest

Vi medlemmar arrangerar varje år en midsommarfest. Vi börjar på midsommaraftonens morgon med lövning av midsommarstången och slutar på midsommardagen med lekar för barn och vuxna.

På midsommarafton arrangeras lövning av majstång, dans kring midsommarstången, tombola, lotterier, skytte, pilkastning, cafeteria och dans till levande orkester.

På midsommardagen ordnar vi lekar och tävlingar på fotbollsplanen. Då springer/lunkar/går vi också Skrubbaloppet som är tradition.

Vi turas om med dessa aktiviteter vilket innebär att vart tredje år hjälper man till med försäljning och aktiviteter. Vart nionde år ingår man i midsommarkommittén med ansvar för inköp med mera för att genomföra midsommarafton och midsommardagen. Till midsommarkommitténs hjälp finns en pärm som ska vandra mellan kommittéerna med råd och tips från tidigare kommittéer

Vi måste alla hjälpas åt så att vårt fina midsommarfirande ska kunna fortsätta vara lika bra och trevligt som hittills!

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Miljödiplomering

En arbetsgrupp driver arbetet med att få Skrubba miljödiplomerat enligt Koloniträdgårdsförbundets miljödiplomeringsprogram.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Motioner

Motioner ska vara undertecknade och vara styrelsen tillhanda skriftligen senast den 31 januari det år som Årsmötet hålls. Detta är en ändring av vad stadgarna säger via beslut på ett Årsmöte och godkänt av Stadsdelsförvaltningen.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Nycklar

Kontakta vår kassör vid behov av nycklar.

De flesta av oss har kvitterat ut nycklar till bommarna. Vi betalar en depositionsavgift och en liten summa.

Depositionsavgiften får vi tillbaka när vi inte längre behöver nyckeln. För extra nycklar till bommen tillkommer en kostnad. Hittar du en bomnyckel kan du titta på numret nere till vänster på nyckeln. Kontakta vår kassör som kan upplysa om vem nyckeln tillhör.

Nycklar till våra toaletter kan också hämtas hos vår kassör till självkostnadspris.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Områdesansvariga

Vårt koloniområde är indelat i åtta områden. Varje område har en områdesansvarig som bl.a. ansvarar för de gemensamma arbetsdagarna och fördelar arbetsuppgifterna. De kan också hjälpa dig till kontakt med styrelsen eller andra inom föreningen.

Område 1 Lotter: 149-167
Område 2 Lotter: 106-123, 142-148
Område 3 Lotter: 124-129, 133-141, 168-171
Område 4 Lotter: 78-105
Område 5 Lotter: 63-77, 130-132, 172-179
Område 6 Lotter: 54-62, 180-197
Område 7 Lotter: 8-28, 48-53
Område 8 Lotter: 1-7, 29-47

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Ordningsregler i koloniområdet

Det är inte tillåtet att störa dina föreningsmedlemmar efter klockan:

Kl. 22:00 på vardagar och söndagar

Kl. 23:00 på fredagar och lördagar

Kl. 00.00 på Midsommarafton

Publicerad: 2022-07-31
Uppdaterad: 2022-07-31

Parkeringsplatser

Till varje lott hör en parkeringsplats och varje plats ska vara märkt med lottnummer. Var och en av oss ansvarar för att parkeringsplatsen hålls fri från ogräs eller vid de fall gräs finns, att gräset hålls kortklippt.

Om du väljer att ha din bil stående på parkeringen under en längre tid ska bilen vara besiktigad och registrerad.

Det är inte tillåtet att låna en parkeringsplats utan att först ha frågat om lov hos den vars parkeringen tillhör. Tyvärr förekommer många olovliga parkeringar som skapar osämja och dålig stämning.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Plank

Ett plank över 1,1 meter på kolonilott kräver bygglov. Planket ska placeras fyra meter in på lotten men kan efter dispens från grannen/grannarna sättas upp närmare tomtgränsen. Med plank menas täckt yta. Jämfört med en spaljé och ett staket som ska ha en öppen yta. Av de allmänna regler som finns får man inte stänga in sin lott utan det ska vara öppet för allmänheten att promenera och glädjas åt.

Publicerad: 2021-09-06

Post

Vid infarten till Centralvägen finns en vit postlåda. Där får du själv hämta din egen post. Adressen är: Ditt namn, din adress i Skrubba, Skrubba Koloniträdgårdsförening, 135 59 Tyresö

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Rotavdrag

Blankett/intyg fylls i av den sökande medlemmen och lämnas därefter till styrelsen för undertecknande. Även en kopia av Arrendeavtalet behövs.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Rågångar

Mellan varje lott finns en rågång, 70 centimeter bred. 35 centimeter tillhör dig och den andra din granne. Dessa är gemensamma och ska hållas rena.

Inga träd, buskar eller annat får växa in över rågångarna.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Skorstenar

Alla medlemmar som har en skorsten eller öppen eldstad måste låta provtrycka och sota denna enligt stadens regler. Från och med 1 januari 2015 är det nya regler från Stockholms brandförsvar som gäller.

OBS! att om skorstenen inte är provtryckt och godkänd så får du inte använda den, det vill säga elda i din spis.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Släpvagn

Föreningen äger en släpvagn som vi medlemmar kan låna för en mindre avgift per dygn. Om flera medlemmar går ihop för att bli av med återvinningsmaterial får man låna släpvagnen utan kostnad.

Ta kontakt med släpansvarig om du vill låna släpvagnen. Namn, adress och telefonnummer hittar du på hemsidan under Funktionärer eller på anslagstavlan vid uthusen.

På de gemensamma städdagarna har föreningen företräde till släpvagnen om någon enskild medlem vill låna den samtidigt.
Meddela genast fel eller skador på släpet till ansvarig för utlåningen.
Du måste själv stå för skador som du själv åstadkommer.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Sopor

Se hushållsavfall , matavfall och återvinningskärl.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Studier och kurser

Studie- miljö- och odlingsgruppen bjuder in alla medlemmar till olika föreläsningar och aktiviteter under säsongen.
Stockholms Koloniträdgårdar och Studiefrämjandet håller också intressanta föreläsningar och kurser. Är du intresserad av att se erbjudanden eller vill gå någon utbildning, ta kontakt med styrelsen.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Stugor och andra byggnationer

Se Byggnationer på den egna lotten

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Syn

Skrubba är ett attraktivt promenad- och rekreationsområde för många. Det bästa vi kan göra för att sprida värdet av att bevara kolonirörelsen till andra (t.ex. stadsdelstjänstemän och politiker) är att hålla våra trädgårdar och byggnader i vårdat skick. Detta så att området fortsätter att vara ett vackert inslag i stadsbilden och gör ett gott helhetsintryck på besökande.

Varje år genomför Styrelsen en så kallad syn!
Synen går ut på att Styrelsen går runt i området och kontrollerar att vi medlemmar tar väl hand om våra lotter med hus och påpekar i förekommande fall fel och brister. Vi genomför även en så kallad eftersyn.

Styrelsen har en skyldighet, enligt avtal som förening gentemot de som vi arrenderar marken av, att genomföra denna syn. Vi måste alla hjälpas åt att följa de regler som är fastställda från staden och de som vi själva har beslutat om på Årsmöten så att Skrubba är fint och välkomnade.

Har någon svårigheter eller någon anledning till att inte kunna sköta om sin lott eller hus tillfälligt är det bra om det meddelas styrelsen.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Taxi

Inom området finns två taxiplatser för Taxi Stockholm. Taxi 1 finns vid fotbollsplanen och Taxi 2 finns vid Konsumtorget.

För att beställa taxi till infarten Centralvägen ska adress Skrubba Allé 6 anges. För taxi till infarten vid Finntorpsvägen ska Skrubba Koloniväg 1 anges.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Tidningsutdelning

Man kan få sin morgontidning levererad till Skrubba. Den levereras i de vita lådorna som finns på flera ställen inom området. Ange Skrubba Koloniträdgårdsförening, Postlåda X (numret på den låda du vill hämta din tidning från), 135 59 Tyresö.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Toaletter

I våra fyra uthus finns vattentoaletter. Under sommarhalvåret när vi har tillgång till vatten är dessa öppna och finns tillgängliga. Avrinningen från dessa går ner i tankar som måste tömmas med jämna mellanrum. Tänk därför på att inte spola i onödan och att inte använda för mycket toalettpapper så att vi får onödiga stopp.
Vid fel och/eller stopp kontaktas de ansvariga för respektive uthus.
Tänk på att alltid lämna toaletten i det skick du vill ha den när du kommer dit.

Under vinterhalvåret finns det tillgång till torrtoaletter i uthusen.

Varje uthus har en vattenkran på utsidan. Men eftersom vi inte får ha avlopp ska det inte finnas några tvättutrymmen vid toaletterna.

Du kan ha egen torrtoalett om du har lämpligt utrymme för detta (se Latrin).

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Trivsel och gemenskap

Vi värnar om varandra och håller samtalston och eventuell ljudnivå från musikanläggning eller annat på nivåer så att vi inte stör våra grannar. Väntas stor fest med förväntat högt ljud? Meddela att fest med högt ljud kan förekomma, bjud in grannarna eller respektera deras rätt till lugn och ro!

Publicerad: 2021-09-06

Träd

Om du har eller planterar andra träd än fruktträd på din lott, tänk på att de inte får växa sig för höga så att de skymmer solen eller sikten för dina grannar.

Publicerad: 2021-09-06

Trädfällning

Finns träd eller annat som du vill få bort så ta kontakt med Styrelsen som i sin tur kontaktar Stadsdelsförvaltningen som beslutar om fällning. Upptäcks brott mot detta kan du bli ersättningsskyldig för skadegörelse till Stockholm Stad.
Egna fruktträd, prydnadsträd och sly på den egna lotten får fällas.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Uthyrning av din stuga

Det är inte tillåtet att hyra ut sin stuga.

Det kan finnas skäl till att man tillfälligt inte själv kan ta hand om sin lott och tillfälligt vill att någon annan gör det. Kontakta alltid styrelsen i så fall! Är du bortrest, så ta för vana att alltid meddela dina grannar när andra sköter om vattning och annat i din frånvaro.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Uppsägning av medlemskap

Om du inte vill ha kvar din arrenderätt och vill sälja din stuga måste du vända dig till föreningens ordförande eller kassör. Du får då skriva på ett ”Formulär för uppsägning av kolonilotten och hembudsinlösen av stugan”.

För en kostnad av (2021) 2 400 kronor värderas stugan och lotten av våra värderingsmän enligt Stockholms Koloniträdgårdars generella prislista. Tänk på att du skall ha godkänt sotningsintyg att visa värderarna om du har sådan, för att din spis/kamin skall kunna värderas. Är du inte nöjd med värderingen ska du i första hand diskutera detta med värderarna. Om ni ändå inte kommer överens finns möjlighet att få en värdering gjord av Stockholms Koloniträdgårdars värderingsmän, till en tilläggskostnad. Kontakta då vår ordförande eller kassör för aktuellt belopp och betalningsanvisning. Det blir då alltid Stockholms Koloniträdgårdars värdering som gäller. Därefter blir arrenderätten, stugan och lotten erbjuden till personer på föreningens intresselista.

Det är inte tillåtet att sälja sin kolonilott själv enligt vårt arrendeavtal.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Vatten och avlopp

Föreningen står för kostnad och fel på ledningar fram till vattenstolpen vid tomtgränsen. Kranen vid stolpen tillhör föreningen och får inte demonteras eller ersättas.
Enligt våra arrendeavtal är det inte tillåtet att ha vatten och avlopp indraget i huset. Har du detta är det helt på egen risk och ansvar! Extra dragningar från stolpen är avtalsbrott.
Den 1 april ska alla vattenkranar vara stängda enligt ett beslut på Årsmöte.
På hösten, efter avstängningen av vatten, ska alla kranar öppnas så att systemen luftas under vintern.
Under vinterhalvåret finns vatten att hämta ur en kran vid Konsumtorget/Konsumtomten. Du måste ha med dig din vattennyckel för att kunna öppna kranen.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Vattning

Vi måste tänka på miljön och att vattnet ska räcka till alla. För att spara på vatten och att det ska finnas jämn tillgång finns regler som alla måste förhålla sig till:

Medlemmar med jämnt lottnummer vattnar på jämnt datum.
Medlemmar med ojämnt lottnummer vattnar på ojämnt datum.

Vattning får aldrig ske mellan kl. 10:00 -18:00 enligt beslut från Årsmötet 2021 Det är slöseri med vatten att vattna mitt på dagen då vattnet dunstar bort direkt. Punktbevattning är mer effektiv än spridare.

Tänk på att vi alla delar på kostnaden för vattnet.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Vägar

Var och en ansvarar för vägen utanför den egna lotten. Vägen ska vara fri från ogräs och gropar. Vid behov beställs grus och läggs på valda ställen inom området till arbetsdagarna för att fylla igen dessa gropar, också kallade potthål, och för eventuella andra behov. I det ansvaret ingår också att hålla brunnslock med mera väl synliga.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Vägnummer/husnummer

Se till att det från vägen syns tydligt vilket nummer ditt hus har.

Publicerad: 2021-09-06

Växthus

Det är tillåtet att sätta upp ett växthus som inte överstiger 1,5 m i höjd och 5 m2 under förutsättning att du har godkännande av placering från grannar.

Även uppsättande av högre växthus följer de regler för byggnationer som finns så kontrollera alltid med byggnadskontrollanten om tveksamheter finns.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Värdering

Se uppsägning av medlemskap.

Publicerad: 2021-09-06

Återvinningskärl

Vid infarten till Centralvägen intill fotbollsplanen finns återvinningskärl för tidningar, papp, glas, plast och batterier. Dessa ska användas i så stor utsträckning som möjligt för att minska våra hushållssopor. Slå gärna ihop kartonger och annat för att det ska rymmas mer samt skölj ur glas och andra förpackningar.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06

Äskande av ersättning

Kontrollera med styrelsen innan du gör inköp till föreningen, stort som smått! Styrelsen lägger en budget i januari inför varje år som fastställs av medlemmarna på årsmötet. Den har vi att hålla oss efter.

Publicerad: 2021-09-06

Överlåtelse av kolonistuga

Det är tillåtet att överlåta äganderätten till på lotten uppförd byggnad till familjemedlem eller annan som deltagit i lottens skötsel. Om du vill överlåta kontakta styrelsens ordförande.

Publicerad: 2017-07-12
Uppdaterad: 2021-09-06