Sommarmöte 2024

Datum: 8 juni, 2024
Tid: 12:00
Plats: Föreningshuset

Dagordning sommarmöte

  1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett i behörig ordning
  2. Fastställande av dagordning och röstlängd
  3. Val av mötesordförande
  4. Val av protokollförare
  5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
  6. Ev bordlagda frågor
  7. Övriga frågor
  8. Avslutning