Etablering av stenkross i Skrubba

Styrelsen har den 28 mars sänt in föreningens synpunkter över att etablera en stenkross i Skrubba till Miljöförvaltningen.

Kross- sorteringsverksamhet i Skrubba fastigheten Skrubba 1:1 anmälan enligt miljöprövningsförordningen.

Företaget Skanska Industrial Solution AB har inkommit med en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden om anläggning för krossning och sortering av avfallsklassat berg samt att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål inom fastigheten Skrubba 1:1, Skarpnäck, Stockholms kommun. Verksamheten planerar upp till 1  000 000 ton berg per år. Verksamheten kan komma att påverka omgivningen genom bl à buller, damning samt tunga transporter.

Skrubba ombedds informera våra kolonister vilket vi nu gör genom att återge brevet i sin helhet på webbplatsen.

Handlingarna finns tillgängliga hos miljöförvaltningen i Stockholm Dnr 2022-772. Besöksadress Tekniska nämndhuset. Fleminggatan 4, telefon 08-508 28  800.

Allas Era synpunkter på anmälan lämnas till miljöförvaltningen, Box 8136, 104 20 Stockholm eller via e-post miljoforvaltningen@stockholm.se  SENAST 2 april 2022. Ange diarienummer 2022-772

Miljöförvaltningen genom Styrelsen

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter