Viktigt att tänka på när du vill bygga på din kolonilott

Du måste alltid ha tillstånd från din koloniträdgårdsförening, även för åtgärder som inte behöver bygglov!

För de flesta koloniområdena i innerstaden finns detaljplaner. I ytterstaden finns områden både med och utan detaljplan. Detaljplanen anger bland annat hur stugor får placeras och hur stora och höga de får vara. All bebyggelse som uppförs ska uppfylla bestämmelserna i detaljplanen, plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR), och koloniträdgårdsföreningens avtal med staden.

Flera av koloniområdena i Stockholm är klassade som kulturhistoriskt värdefulla miljöer och där är det särskilt viktigt att ta till vara bebyggelsens karaktär och att byggnaderna och miljön inte förvanskas. Ändringar av en byggnad ska göras så att byggnadens och områdets särart bevaras.

För att bevara koloniområdenas kulturhistoriska värde ska:

 • byggnadernas enkla och småskaliga karaktär bibehållas
 • stugornas tak- och fasadmaterial och färgsättning så långt som möjligt ansluta till det ursprungliga
 • Några koloniområden ligger inom naturreservat. Då behövs ett särskilt reservatstillstånd för nybyggnad, tillbyggnad och viss trädfällning.

För detta behövs alltid lov

 • Nybyggnad av stuga eller förråd.
 • Tillbyggnad, t ex. i form av veranda med tak.
 • Plank högre än 1,1 m över mark.
 • Mur högre än 0,5 m, gäller även stödmur.

Inom detaljplan behövs dessutom lov för

 • Att byta färg, fasad- eller taktäckningsmaterial om det väsentligt ändrar byggnadens och områdets karaktär.
 • Att avsevärt ändra en byggnads utseende, t ex genom nytt fönster eller solfångare.
 • Att ändra marknivån med mer än 0,5 m genom schaktning eller fyllning (marklov).
 • Att riva en byggnad eller del av en byggnad (rivningslov).

Även om lov inte behövs krävs ibland en anmälan, det gäller exempelvis om du ska installera en eldstad. Vid rivning behöver du göra en anmälan oavsett om området har detaljplan eller inte.

För detta behövs inte lov

 • Bygga ett växthus eller en lekstuga med storleken 5 kvm och höjden 1,5 m till taknock.
 • Inhägnader som består av 50 procent luft eller mer räknas som staket, stängsel, spaljé eller pergola, beroende på hur de utformas. Då behövs inte bygglov, oavsett höjd.

Hur söker man bygglov?

Ansökan om bygglov och anmälan görs på särskild blankett och lämnas med två kopior av ritningarna för godkännande till föreningen, som vidarebefordrar ansökan till stadsbyggnadskontoret. Det är du som lottinnehavare som är byggherre. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, skalenliga med utritad skalstock, måttsatta och utförda på vitt, ej rutat, papper.

Följande redovisning behövs:

 • Orienteringsplan med den aktuella lotten markerad.
 • Situationsplan i skala 1:400 över tomtlotten som redovisar den nybyggnad/tillbyggnad ansökan avser.
 • Fasadritningar i skala 1:100.
 • Planritning i skala 1:100.
 • Teknisk beskrivning.
 • Kontrollplan
 • Foton av stugan vid rivning, men gärna även vid ändring.
 • Grannens skriftliga godkännande, om du vill bygga närmare än 4,5 m från lottgräns mot granne.

Kontrollplan behövs när du bygger eller ändrar inom din kolonilott. Den ska redovisa vilka kontroller som ska göras så att reglerna iBBR om tekniska egenskaper på byggnadsverk följs. Byggherren ansvarar för att tillräcklig kontroll utförs.

Exempel på ritningar och kontrollplaner finns på stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se. Där kan också kartutdrag beställas. Avgift för lov och anmälan tas ut enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige.

Vad händer om du gör något utan lov?

Stadsbyggnadskontoret tar varje år emot ett stort antal anmälningar om byggåtgärder som inte har lov.

Om du gör något utan lov, trots att det behövs, finns följande alternativ:

 • Rättelse – du tar frivilligt bort det du har gjort utan lov.
 • Lov i efterhand – du kan eventuellt få bygglov efter ansökan och efter att stadsbyggnadsnämnden har beslutat om en sanktionsavgift.
 • Rivningsföreläggande – om du inte frivilligt tar bort det som byggts eller inte får lov i efterhand, kan stadsbyggnadsnämnden besluta att du måste riva inom en viss tid. Gör du inte det, kan du drabbas av en straffavgift (vite).